Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 30. jún 2016, t. j. štvrtok so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová

2. Schválenie programu zasadnutia OZ

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

4. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2015 s doplnením

a/ stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015 p. Ščuka

b/ správa nezávislého auditora Bc. Kleinová

5. Záver

Bc. Mária Kleinová

starostka obce