Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Oznam – cestovný poriadok SAD Poprad

Nakoľko dochádza k zmene cestovného poriadku SAD Poprad a.s. k 11.12.2016, občania môžu zaslať pripomienky do termínu 30.9.2016.

Po uvedenom termíne bude konečný návrh CP predložený na schválenie VUC Prešov.

Pripomienky po tomto termíne nebudú brané do úvahy.

Žiadame preto občanov, aby svoje pripomienky nahlásili na obecnom úrade Spišský Štiavnik alebo na SAD Poprad v stanovenom termíne.sad_list