Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 2. august 2016, t. j. utorok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

1. Otvorenie zasadnutia Ing. Korheľ
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Ing. Korheľ
4. Schválenie spolufinancovania – dotácia Ministerstva vnútra SR – dobudovanie základnej technickej infraštruktúry  Ing. Korheľ
5. Prerokovanie návrhu kúpnej zmluvy spojeného so schválením kúpnej zmluvy – Mária Peričková, Ján Jabrocký, Obec Spišský Štiavnik Ing. Korheľ
6. Monitoring kanalizačného zberača v mieste napojenia kanal. prípojky č.p. 265/29 Ing. Korheľ
7. Príprava projektovej dokumentácie komunitné centrum Ing. Korheľ
8. Dodatočné schválenie záverečného účtu obce Spišský Štiavnik za rok 2015 z dôvodu ospravedlnenej neúčasti poslancov OZ dňa 30.6.2016 Ing. Korheľ
9. Záver

Bc. Mária Kleinová

 starostka obce