Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 22. september 2016, t. j. štvrtok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Predstavenie vzdelávacieho programu pre Inkubátor pre komunitné centrum PhDr. Bobák
6. Záverečný účet obce za rok 2015
a/ stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015 p. Ščuka
b/ schválenie záverečného účtu obce za rok 2015 Bc. Kleinová
7. Schválenie VZN obce Spišský Štiavnik č. 7/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
8. Schválenie PHSR obce Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
9. Úprava rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách rozpočtovým opatrením č. 1/2016 p. Martinková
10. Žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty a kanalizácie na Hornádskej ulice Rudolf Parák s manželkou, Emil Hudzík s manželkou, Milan Šavel s manželkou Bc. Kleinová
11. Žiadosť o finančný príspevok Tomáš Úporský, Kvetná 39, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku /záhrady/ k bytu číslo 6 Miroslava Gajová, Radovan Valentovič, Priečna 4, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
13. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti /pozemku stavby/ Jana Kalakajová, Mengusovce 158
parcela č. 107/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 159 m2
parcela č. 107/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 290 m2
parcela č. 107/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2 v k.ú. Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
14. Žiadosť o zavedenie kanálu Peter Martinko, Hlavná 314, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
15. Žiadosť o finančný príspevok Ladislav Horváth, Priečna 28/49, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
16. Žiadosť o finančný príspevok Oľga Pačajová, Priečna 284, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
17. Žiadosť o vybudovanie mostíka cez priekopu Ivan Pačaj, Priečna 281, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
18. Rôzne
19. Interpelácie poslancov
20. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce