Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 1. december 2016, t. j. štvrtok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku

P r o g r a m : referuje:

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie zápisu v obecnej kronike a obecnom albume za rok 2015 Mgr. Mizerová
6. Schválenie odpredaja pozemku parcela č. 816/104 zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2 v zmysle zverejneného zámeru o odpredaji Bc. Kleinová
7. Schválenie záverečného účtu obce Spišský Štiavnik za rok 2015 Bc. Kleinová
8. Schválenie PHSR obce Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
9. Priznanie mimoriadnych odmien za rok 2016 poslancom OZ p. Cyril Žiga, predseda FK
10. Výstavba materskej školy v rómskej osade – zámer obce zapojiť sa do výzvy MV SR na rok 2017 Bc. Kleinová
11. Zverejnenie zámeru na prenájom priestorov v budove TJ Spišský Štiavnik v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí Bc. Kleinová
12. Žiadosť o finančný príspevok Marta Janíková, Priečna 266, 059 14 Spišský Štiavnik na zakúpenie paliva Bc. Kleinová
13. Žiadosť o drevo Jozef Čonka, Priečna 283, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
14. Informácia o zverejnení návrhu VZN obce a návrhu rozpočtu obce na rok 2017 na  úradnej tabuli Bc. Kleinová
15. Rôzne
16. Interpelácie poslancov
17. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce