Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 15. december 2016, t. j. štvrtok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

 

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadový rozpočet na r. 2018, 2019 Bc. Kleinová
6. Schválenie VZN č. 1/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Bc. Kleinová
7. Schválenie VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bc. Kleinová
8. Schválenie VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania Bc. Kleinová
9. Schválenie Sadzobníka poplatkov na rok 2017 Bc. Kleinová
10. Schválenie úpravy rozpočtu obce za rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016 p. Martinková
11. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku Ružencové bratstvo vo farnosti Spišský Štiavnik na činnosť a zabezpečenie výročia 100 rokov Ružencového bratstva Bc. Kleinová
12. Žiadosť o finančný príspevok na Vianočný koncert Pavla Hudzíková, Mlynská, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
13. Žiadosť o drevo Miroslav Žiga, Priečna 284, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov
16. Záver

 

Bc. Mária Kleinová
starostka obce