Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Dňa 30.01.2017 (pondelok) – 06.02.2017 (pondelok) sa v našej obci uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne.

Do mobilnej zberne patria:

–          Žiarivky

–          Opotrebovaný motorový olej

–          Akumulátory a batérie

–          Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla…( nie tekuté).

Uvedené odpady je možné odovzdať v stránkových dňoch pred OcÚ Spišský Štiavnik. Kľúč od zberne si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.

zberna