Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Oznam pre členov urbárskeho pozemkového spoločenstva

Na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 10. 4. 2016 o konaní predčasných volieb v roku 2017 žiadame záujemcov o prácu vo výbore, či dozornej rade, aby sa prihlásili na uvedenej mailovej adrese alebo osobne u predsedu spoločenstva do 15. 3. 2017. V prihláške žiadame uviesť meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia s prehlásením, že člen hodlá pracovať buď vo výbore alebo dozornej rade. Dátum a podpis. Po 15. 3. 2017 budú kandidátne listiny uzatvorené a na valnom zhromaždení nebude možné sa prihlasovať z dôvodu prípravy hlasovacích lístkov.