Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 17. február 2017, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Úprava rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 Bc. Kleinová
6. Schválenie žiadosti o NFP pre projekt „Komunitné centrum Spišský Štiavnik“ Bc. Kleinová
7. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania pre projekt „Nadstavba bytového domu Spišský Štiavnik, I. etapa“ Bc. Kleinová
8. Žiadosť o príspevok na prevádzku a chod zdravotného strediska Obec Hranovnica, Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica Bc. Kleinová
9. Žiadosť o finančný príspevok na rekonštrukciu chatrče Ján Žiga, Priečna 284, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
10. Žiadosť o finančný príspevok na liečbu v kúpeľoch Vlasta Koňová, Priečna 283, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
11. Žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie dreva Alojz Sedmák, Mariánske námestie 413, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
12. Žiadosť o finančný príspevok na kúpu dreva Božena Pačajová, Kaštieľ 469/2, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
13. Odpoveď na uznesenie obce Rímskokatolícka cirkev – farnosť Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 405, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov
16. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce