Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 4. máj 2017, t. j. štvrtok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik za rok 2016 p. Ščuka

6. Schválenie odpredaja pozemkov – záhradky pri bytovom dome súp.č. 4, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
7. Žiadosť o finančný príspevok na oslavy 50. výročia otvorenia ZŠ v Sp. Štiavniku Bc. Kleinová
8. Schválenie spolufinancovania 5 % projekt “Vybavenie odborných učební ZŠ Spišský Štiavnik”  Bc. Kleinová
9. Odkúpenie rodinného domu súp.č. 242 s pozemkom par.č. 317 Bc. Kleinová
10. Žiadosť o finančný príspevok Jana Čonková, Priečna 283, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
11. Žiadosť o finančný príspevok Zlatica Pačajová, Priečna 281, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
12. Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci Štefan Sýkora, Priečna 5, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
13. Žiadosť o prejednanie a riešenie problémov Milan Rusnák, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
14. Žiadosť o povolenie prevádzky Koloman Čonka, Priečna 283, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
15. Žiadosť o výkon štátneho stavebného dohľadu VSD, a.s., Mlynská 31,Košice Bc. Kleinová
16. Rôzne
17. Interpelácie poslancov
18. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce