Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva

pozvánka_urbariát

 

Kandidátna listina pre predčasné voľby do orgánov Urbárskeho pozemkového spoločenstva majiteľov lesov a pôdy v Sp. Štiavniku dňa 30. 04. 2017

Výbor spoločenstva:
1. Antaš Michal, Priečna 6, Sp. Štiavnik
2. Mgr. Brtková Anna, Kvetná 80/65, Sp. Štiavnik
3. Javorská Eva, Hlavná 396, Sp. Štiavnik
4. Javorský Maroš, Hlavná 335, Sp. Štiavnik
5. Ing. Martinko Marcel, Lúčna 91, Sp. Štiavnik
6. Slivková Katarína, Kláštorná 233, Sp. Štiavnik
7. Šavel Milan, Hornádska 253, Sp. Štiavnik
8. Šulc Ján, Kvetná 73/53, Sp. Štiavnik

Dozorná rada
1. Fedor Peter, Hlavná 370/69, Sp. Štiavnik
2. Galik Valentín, Záhradná 336, Gánovce
3. Hudzík Ján, Mlynská 130, Sp. Štiavnik
4. Chripko Ľubomír, Hornádska 245/9, Sp. Štiavnik
5. Ing. Javorský Peter, Svätoplukova 2720/4, Poprad
výbor spoločenstva