Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 26. jún 2017, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5a/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016 p. Ščuka
5b/ Schválenie záverečného účtu obce Spišský Štiavnik za rok 2016 p. Martinková
6. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách p. Martinková
7. Doplnenie Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 p. Ščuka
8. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 p. Ščuka
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku Ladislav Ščuka, Priečna 287, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
10. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2005 p. Čonka
11. Oznámenie o organizácii Základnej školy v školskom roku 2017/2018 Bc. Kleinová
12. Žiadosť o pridelenie bytu Mária Pačajová, Priečna 276/40, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov
15. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce