Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vakcinácia psov proti besnote

MVDr. Šimonovič oznamuje majiteľom psov, že vakcinácia psov proti besnote sa uskutoční v našej obci v sobotu 19. augusta 2017.

Harmonogram vakcinácie podľa ulíc:
Hlavná – zastávka autobusu od 9.30 hod.
zastávka pred farou od 10.15 hod.
Priečna, č. domu 416 od 10.45 hod.
pred OcÚ od 11,15 hod.
Kláštorná od 11,30 hod.
Mlynská od 11.45 hod.
Kvetná od 12.15 hod.
Lúčna od 12,45 hod.
Priečna, bytovky od 13,00 hod.

Poplatok za 1 vakcínu je 7,00 €. Uhrádza sa poštovou poukážkou do 3 dní. K očkovaniu je potrebné priniesť očkovací preukaz a psy musia mať košík.