Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2017 sa zapojili šiesti lúštitelia. Na OcÚ
Spišský Štiavnik bol vylosovaný výherca fotohádanky. Je ním Daniel Popadič zo Spišského Štiavnika.
Výhercovi srdečne blahoželáme.
Predmet na obrázku sa nazýva “Mincer” – závesná váha.
Vecnú odmenu si môže výherca prevziať na obecnom úrade obce Spišský Štiavnik.