Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 18. september 2017, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P  r  o g  r  a m  : referuje:P  r  o g  r  a m  : referuje:

1.    Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
2.    Schválenie programu zasadnutia OZ
3.    Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4.    Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5.    Petícia občanov proti zbernému dvoru zo dňa 2.8.2017, zápis zo zasadnutia komisie sťažností a petícií občanov Bc. Kleinová
6.    Schválenie vydania blankozmenky v súvislosti s projektom “Zlepšenie nakladanias odpadmi v obci Spišský Štiavnik” Bc. Kleinová
7.   Žiadosť o kúpu pozemkov Ondrej Slivka, Tkáčska 8, 052 01  Spišská Nová Ves Bc. Kleinová
8.   Žiadosť o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie  R&J Bar    Bc. Kleinová
9.   Návrh na vstup za člena záujmového združenia PO Spolužitie Jekhetane Roma Slovakia Bc. Kleinová
10.  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku Ľudmila Úporská, Kvetná 39, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
11. Havarijný stav strechy Školskej jedálne pri ZŠ Spišský Štiavnik – opätovné hlásenie   Bc. Kleinová
12. Žiadosť o schválenie spolufinancovania 5 % v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší   Bc. Kleinová
13.  Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu Stanislav Žiga, Priečna 284, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
14.   Rôzne
15.   Interpelácie poslancov  
16.   Záver

 

 

Bc. Mária Kleinová 
starostka obce