Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 30. október 2017, t. j. pondelok so začiatkom o 15.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P  r  o g  r  a m  :                                                                                                        referuje:

 

 1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
 5. a/ Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2017 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách Bc. Kleinová
  b/ Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtovému opatreniu č. 4/2017  p. Ščuka
 6. List Stanislav Hudzík, Mlynská 184, Spišský Štiavnik, týkajúci sa zámeny pozemkov Bc. Kleinová
 7. Žiadosť o odkúpenie podielu z parcely E KN č. 4309/2 Mrava, s.r.o., Priečna 832,Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
 8. Žiadosť o kúpu pozemku E KN č. 4309/5 Tomáš Vagaš, Mariánske námestie 263, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová 
 9. Žiadosť o vyriešenie problému so stromami Pavel Chripko, Priečna 274, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
 10. Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Daniela Dudová, Levočská 212, Poprad   Bc. Kleinová
 11. Rôzne
 12. Interpelácie poslancov
 13. Záver

 

 

 Bc. Mária Kleinová
 starostka obce