Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 15. december 2017, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P  r  o g  r  a m  :                                                                                                        referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Úprava rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017 p. Martinková
6. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2018 p. Ščuka
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2018 a výhľadový rozpočet na r. 2019, 2020 p. Martinková
8. Schválenie VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Bc. Kleinová
9. Schválenie VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania Bc. Kleinová
10. Schválenie Sadzobníka poplatkov na rok 2018 p. Martinková
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 p. Ščuka
12. Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov Rudolf Šavel, Mlynská 167, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
13. Schválenie obstarania zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Bc. Kleinová
14. Protest prokurátora proti uzneseniu OZ obce Spišský Štiavnik č. 66/2017 – schválenie žiadosti p. Ondreja Slivku, Spišská Nová Ves o kúpu pozemkov vo vlastníctve obce Bc. Kleinová
15. Žiadosť o drevo Ružena Žigová, Priečna 291, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
16. Žiadosť o finančný príspevok Miroslav Pačaj, Priečna 289, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
17. Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci Ondrej Lacko, Priečna 279, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
18. Schválenie odmien poslancom OZ Bc. Kleinová
19. Návrh na mimosúdne vyrovnanie Stanislav Hudzík Bc. Kleinová
20. Správa o výsledku kontroly vybavovania a prešetrenia petície p. Ščuka
21. Rôzne
22. Interpelácie poslancov
23. Záver

 

Bc. Mária Kleinová
starostka obce