Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 31. december 2017, t. j. nedeľa so začiatkom o 9.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Úprava rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017 p. Martinková
5. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2018 p. Ščuka
6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2018 a výhľadový rozpočet na r. 2019, 2020 Bc. Kleinová
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 p. Ščuka
8. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce