Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Spišský Štiavnik

Obec Spišský Štiavnik zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov (ZaD) č. 2 v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN-O). V tomto štádiu prípravných prác je možné podať zo strany verejnosti požiadavky a námety na zapracovanie do tejto dokumentácie.
Očakávame Vaše požiadavky na zapracovanie do dokumentácie návrhu ZaD č. 2 ÚPN-O Sp. Štiavnik.

Súčasne Vás informujeme, že dňa 1. februára 2018 (štvrtok) o 15:30 hod. sa na obecnom úrade uskutoční verejné zhromaždenie k požiadavkám na zapracovanie do ZaD.
Písomné pripomienky občanov a právnických osôb pôsobiacich v Spišskom Štiavniku možno vzniesť poštou či osobným doručením do 07. 03. 2018.

Oznámenie o začatí obstarávania