Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 26. február 2018, t. j. /pondelok/ so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie uznesenia k Zmenám a doplnkom č. 2 ÚPN obce Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
6. Schválenie uznesenia spolufinancovanie – pitná voda v MRK Bc. Kleinová
7. Schválenie zápisu v obecnej kronike a v obecnom albume za rok 2016 Mgr. Mizerová
8. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2017 p. Ščuka
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov
11. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce