Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Dotazník

Vážení spoluobčania,

v týchto dňoch Vám boli distribuované dotazníky týkajúce sa par. 80 zákona č. 75/2015 Zb. o odpadoch o spôsobe vykonávania zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Nakoľko bude obec prijímať Dodatok k VZN o odpadoch, prosíme o odovzdanie uvedených dotazníkov na obecný úrad do konca marca 2018.

 

Dotazník vo formáte doc

Dotazník vo formáte pdf