Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Návrh stanov urbárskeho spoločenstva

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku zvoláva valné zhromaždenie, kde jedným z bodov programu bude prerokovanie a prijatie stanov pozemkového spoločenstva. Podielnici sa môžu k návrhu stanov vyjadriť poštou na adrese pozemkového spoločenstva, osobne v kancelárii spoločenstva (po telefonickej dohode) alebo emailom na adresu  urbarskespolocenstvo.ss@gmail.com. Pripomienky od podielnikov posúdi výbor spoločenstva a prípadne ich zapracuje do návrhu stanov. Ak dôjde k aktualizácii návrhu stanov na základe pripomienok členov, aktualizovaný návrh stanov bude zverejnený na tejto stránke aj s popisom zmien.

návrh stanov v1 vo formáte pdf

návrh stanov v1 vo formáte doc

zmluva o pozemkovom spoločenstve