Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na valné zhromaždenie

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku Vás pozýva na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční

15.04.2018 /Nedeľa/ o 15:00 hodine

(prezentácia bude od 13:00 do 15:00) v sále Urbárskeho domu v Spišskom Štiavniku

Program:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia
2. Schválenie programu Valného zhromaždenia
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie stanov Urbárskeho pozemkového spoločenstva
6. Správa o činnosti a hospodárení v lese za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018
7. Účtovná uzávierka za rok 2017
8. Správa dozornej rady
9. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2017
10. Návrh rozpočtu na rok 2018
11. Informácia o reštitúcií
12. Rôzne – schválenie dodatku číslo 2 k Zmluve o založení spoločenstva
13. Diskusia
14. Ukončenie

Vaša účasť na valnom zhromaždení je potrebná z dôvodu uznášania schopnosti. V prípade, že sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť, splnomocníte blízku osobu. Ak nemáte blízku osobu, môžete
splnomocniť niektorého člena výboru (viď zoznam) a splnomocnenie doručiť urbárskemu spoločenstvu.
Návrh nových stanov nájdete na webovej stránke www.spisskystiavnik.sk, prípadne je k nahliadnutiu na požiadanie v kancelárii Urbárskeho spoločenstva.

Splnomocnenie vo formáte pdf

Splnomocnenie vo formáte doc