Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 28. jún 2018, t. j. štvrtok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. a/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017 p. Ščuka
5. b/ Schválenie záverečného účtu obce Spišský Štiavnik za rok 2017 Bc. Kleinová
6. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Spišský Štiavnik, č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
7. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora Bc. Kleinová
8. Určenie rozsahu výkonu starostu v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. § 11 ods. 4 Bc. Kleinová
9. Určenie počtu poslancov v zmysle zák.č. 369/1990 Zb. § 11 ods. 3 Bc. Kleinová
10. Určenie volebných obvodov v zmysle zák.č. 369/1990 Zb. § 11 ods. 4 Bc. Kleinová
11. Zásady odmeňovania poslancov Bc. Kleinová
12. Rokovací poriadok OZ Bc. Kleinová
13. a/ Odpoveď k vyjadreniu obce k predžalobnej výzve Advokátska kancelária doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Košice Bc. Kleinová
b/ kúpa pozemku par.č. 278 v k.ú. Spišský Štiavnik – zámer
14. Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole p. Ščuka
15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 p. Ščuka
16. Havarijný stav strechy ŠJ pri ZŠ Spišský Štiavnik – opätovné hlásenie Bc. Kleinová
17. Správa zo zasadnutia komisie výstavby p. Koňa
18. Správa zo zasadnutia krízového štábu obce zo dňa 25.5.2018 Bc. Kleinová
19. Výstavba nového priepustu na ceste III/3069 na konci obce Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
20. Voľba prísediaceho Okresného súdu Poprad Bc. Kleinová
21. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku DPO SR, Poprad Bc. Kleinová
22. Rôzne
23. Interpelácie poslancov
24. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce