Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

OZNAM

Obec Spišský Štiavnik v súlade s § 5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanom SR a registri obyvateľov oznamuje občanovi Vladimír Holub s trvalým pobytom Spišský Štiavnik, že mu bola doručená zásielka od Okresného súdu Banská Bystrica. Písomnosť sa nachádza na oddelení prvého kontaktu na prízemí vľavo do 9.8.2018.