Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Počet poslancov Obce Spišský Štiavnik

Uznesenie č. 31/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Štiavnik v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. určuje počet poslancov obce Spišský Štiavnik v novom volebnom období r. 2018- 2022 na 9.