Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Volebný obvod Obce Spišský Štiavnik

Uznesenie č. 32/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Štiavnik v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. určuje volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022, a to: 1 volebný obvod.