Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výkon funkcie starostu Obce Spišský Štiavnik

Uznesenie č. 30/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Štiavnik v súlade s § 11 ods. 4 písm. i/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení určuje výkon funkcie starostu Obce Spišský Štiavnik v novom volebnom období r. 2018 – 2022 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu.