Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 27. august 2018, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 p. Ščuka
6. Voľba prísediaceho Okresného súdu Poprad Bc. Kleinová
7. Žiadosť Obvodného oddelenia PZ v Hranovnici o poskytnutie údajov k listu Obecného úradu č. 373/2016
8. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2018 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy p. Martinková
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ladislav Ščuka a manželka Mária, Priečna 287, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
10. Žiadosť o zrušenie menovacieho dekrétu Mgr. Martina Mizerová, Spišský Štiavnik – kronikárka obce Bc. Kleinová
11. Žiadosť o finančný príspevok Stanislav Bočkaj, Priečna 284, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
12. Žiadosť o drevo Viera Holubová, Hornádska 241, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
13. Modernizácia miestnej územnej samosprávy – poskytnutie mailových adries poslancov OZ Bc. Kleinová
14. Žiadosť o finančnú výpomoc pri vydaní knihy od Jána Vencka – Svätý Hubert, n.o.,  Bijacovce č. 1 Bc. Kleinová
15. Žiadosť o finančný príspevok Milan Hlaváč, Priečna 279, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
16. Interpelácie poslancov
17. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce