Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 30. november 2018, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program OZ

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi (predseda miestnej volebnej komisie)
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvoleným poslancom
d) Vystúpenie novozvoleného starostu
4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
5. Voľba pracovných komisií – návrhová komisia
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ
8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
9. Určenie platu starostu obce
10. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce
11. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce