Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 14. december 2018, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová
2. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleným poslancom (Ing. Mgr. Štefan Bukovič, Ing. Martin Hudzík)
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
5. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
6. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2019 p. Ščuka
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 a výhľadový rozpočet na r. 2020, 2021 Bc. Kleinová
8. Schválenie VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Bc. Kleinová
9. Schválenie sadzobníka poplatkov na rok 2019 Bc. Kleinová
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 p. Ščuka
11. Žiadosť o finančný príspevok Miroslav Pačaj, Priečna 289, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
12. Žiadosť o finančný príspevok Pavla Hudzíková, Mlynská 184, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
13. Žiadosť o finančný príspevok Štefan Hlaváč, Priečna 290, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
14. Zámer odpredaja pozemku v zmysle osobitného zreteľa Ladislav Ščuka a manželka Mária, Priečna 287, Spišský Štiavnik v zmysle doporučenia komisie výstavby Bc. Kleinová
15 Interpelácie poslancov
16. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce