Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vybavenie odborných učební

Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo obci Spišský Štiavnik projekt „Vybavenie odborných učební Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik“, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I932-222-13 nadobudla účinnosť dňa 18.08.2018 a schválená výška príspevku je 98 252,80 EUR.

Začiatok realizácie projektu: 11/2018 – ukončenie realizácie projektu: 08/2019.

Hlavný cieľ projektu:

Zlepšenie technického zázemia Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik, ktoré prispeje k zabezpečeniu primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií a prírodovedných a technických zručností žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

– Aktivita 1: Obstaranie vybavenia učebne fyziky Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik

– Aktivita 2: Obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne Základnej školy v Spišskom Štiavniku

– Aktivita 3: Obstaranie vybavenia IKT učebne Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk