Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 13. február 2019, t. j. streda so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

P r o g r a m : referuje:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie VZN 2/2019 o sociálnej pomoci Bc. Kleinová
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách p. Martinková
7. Delegovanie členov do rady škôl Bc. Kleinová
8. Schválenie členov Krízového štábu obce Bc. Kleinová
9. Riešenie priestorov sociálneho podniku a materskej školy Bc. Kleinová
10. Schválenie poslaneckých obvodov poslancov OZ Bc. Kleinová
11. Schválenie kronikára obce Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
12. Zapojenie sa do projektu zo ŠFRB “Zlepšenie bývania pre MRK v obci Spišský Štiavnik”, schválenie spolufinancovania Bc. Kleinová
13. Návrh na majetko-právne usporiadanie budovy Domu dôchodcov Bc. Kleinová
14. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik Radoslav Ščuka Bc. Kleinová
15. Žiadosť o predaj pozemku Kristián Koňa, Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
16. Žiadosť o predaj pozemku Roman Čonka, Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
17. Žiadosť o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie Orion Tip, Poprad Bc. Kleinová
18. Žiadosť o sponzorský príspevok Jaroslav Lavrik, Mlynská 185, Jozef Pažitný, Hlavná 358, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
19. Žiadosť o schválenie iného práva Stanislav Špiner, Priečna 298, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
20. Žiadosť o vybudovanie inžinierskych sietí a prístupovej cesty Milan Šavel a manželka Adriana, Emil Hudzík a manželka Viera, Hornádska, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
21. Uznesenie OR PZ V Poprade, zastavenie konania – na vedomie Bc. Kleinová
22. Žiadosť o vyriešenie problému s kanalizáciou “cintorín” Peter Tomajko, Priečna 265/29, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
23. Schválenie zámeru /odpredaja/ Ščuka Ladislav a manželka Mária, Priečna 287, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
24. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 Bc. Kleinová
25. Správa Soc. komisie žiadosť o finančný príspevok – Miroslav Pačaj, Priečna 289, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
26. ZMOS – žiadosť o adresy poslancov OZ Bc. Kleinová
27. Žiadosť o zámenu nehnuteľností Špeciálna základná škola Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
28. Interpelácie poslancov poslanci OZ
29. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce