Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 4. marec 2019, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie projektu Občianska poriadková služba v obci Spišský Štiavnik, spolufinancovanie projektu Bc. Kleinová
6. Predstavenie plánu hlavných úloh na úseku krízového riadenia, krízového plánovania a hospodárskej mobilizácie pre obec Spišský Štiavnik, schválenie harmonogramu zasadnutí krízového štábu obce Spišský Štiavnik na rok 2019 Bc. Kleinová
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik za rok 2018 p. Ščuka
8. Interpelácie poslancov poslanci OZ
9. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce