Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) a uznesenia OZ č. 45/2019 zo dňa 13.2.2019
vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik
ktorá sa uskutoční
13. marca 2019 o 17.00 hod.
v priestoroch zasadačky obecného úradu Spišský Štiavnik
(v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva).

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik