Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na valné zhromaždenie

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku pozýva svojich členov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 28.04.2019 /Nedeľa/ o 15:00 hodine
(prezentácia bude od 14:00 do 15:00) v sále Urbárskeho domu v Spišskom Štiavniku

Program:
1 . Otvorenie Valného zhromaždenia
2. Schválenie programu Valného zhromaždenia
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa o činnosti za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019
6. Správa lesného hospodára
7. Účtovná závierka za rok 2018
8. Správa dozornej rady
9. Schválenie účtovnej závierky za rok 2018
10. Návrh rozpočtu na rok 2019
11. Rôzne – schválenie dodatku číslo 3 k Zmluve o založení spoločenstva
13. Diskusia
14. Ukončenie

 

Vaša účasť na valnom zhromaždení je potrebná z dôvodu uznášania schopnosti. V prípade, že sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť, splnomocníte blízku osobu. Ak nemáte blízku osobu môžete
splnomocniť niektorého člena výboru (viď zoznam) a splnomocnenie doručiť urbárskemu spoločenstvu.
Návrh Zmluvy o založení spoločenstva so zapracovanými dodatkami nájdete na webovej stránke www.spisskystiavnik.sk, prípadne je k nahliadnutiu na požiadanie v kancelárii Urbárskeho
spoločenstva.

Ing. Marcel Martinko, predseda spoločenstva