Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výberové konanie

Starostka obce Spišský Štiavnik podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy, Slnečná 422, 059 14 Spišský Štiavnik.

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
• absolvovanie prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Iné požiadavky:
• ovládanie štátneho jazyka
• znalosť príslušnej legislatívy,
• bezúhonnosť,
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
• flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť ,
• práca s PC.

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
• prihláška do výberového konania,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
• písomné referencie z predchádzajúcej praxe,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
• preukázanie zdravotnej spôsobilosti,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prihlášok: 15.4.2019 o 12.00 h.
Prihlášky s označením „Výberové konanie“ posielajte na adresu: Obec Spišský Štiavnik, Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik.
O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení uchádzači písomne informovaní najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Bc. Mária Kleinová, v. r.
starostka obce

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa