Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Súťaž ku dňu Zeme 2019

Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlasuje OZV NATUR-PACK aj v tomto roku kreatívnu súťaž pre základné školy. Ide v poradí už o štvrtý ročník súťaže, ktorej cieľom je zamyslieť sa nad predchádzaním vzniku odpadov, triedením a recykláciou.

Podmieny súťaže:

Súťažiť môžu jednotlivci aj celé triedy, a to v dvoch kategóriách: 1. základné školy, 2. materské školy.
Tri najlepšie práce v každej kategórii odmeníme cenami:
1) kolobežka,
2) kufrík NATUR-PACK s výtvarnými pomôckami,
3) kniha o prírode.

Triedy, ktorých žiaci sa umiestnia na prvom mieste, vyhrajú zážitkovú ekovýchovu zameranú na triedenie komunálnych odpadov. Ekovýchovu pre Vás zabezpečí špičkový lektor NATUR-PACKu v termíne, ktorý Vám bude vyhovovať.

SÚŤAŽNÁ ÚLOHA PRE MATERSKÉ ŠKOLY:
Nakresli obrázok na tému triedenia odpadov alebo ich recyklácie či predchádzania vzniku odpadov.

SÚŤAŽNÁ ÚLOHA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY:
Napíš príbeh na tému triedenia odpadov alebo ich recyklácie či predchádzania vzniku odpadov. Príbeh môže mať formu slohovej práce alebo aj nakresleného komiksu. Príbeh, ktorý bude spomedzi súťažných príspevkov ohodnotený ako víťazný, bude použitý ako námet pre animované video spoločnosti NATUR-PACK.

Dielo je potrebné postlať na mail: sutaz@naturpack.sk.

V správe treba uviesť meno a priezvisko osoby, ktorá dielo vyhotovila, ďalej jej vek, triedu a školu. K týmto údajom je tiež potrebné pripojiť súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov dieťaťa za účelom vyhodnotenia súťaže a tiež aj súhlas s tým, že NATUR-PACK, a.s., môže s dielom narábať v rámci svojich vzdelávacích a informačných aktivít a že popri zverejnení diela môže spomenúť krstné meno žiaka, ktorý dielo vyhotovil, jeho vek, triedu a školu (podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679). Vzor súhlasu zákonného zástupcu nájdete po kliknutí SEM.

Súťaž trvá do 31. mája 2019. Výsledky súťaže zverejníme do 15. júna 2019 prostredníctvom našej facebookovej stránky www.facebook.com/naturpack.sk/ a tiež aj na našej internetovej stránke www.naturpack.sk.