Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 12. jún 2019, t. j. streda so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. a/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Spišský Štiavnik za rok 2018
b/ Schválenie záverečného účtu obce Spišský Štiavnik za rok 2018
6. Delegovanie 2 členov na zasadnutie Mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Váhu
7. VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik
8. Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Spišský Štiavnik
9. Schválenie Programu odpadového hospodárstva Obce Spišský Štiavnik na roky 2016 – 2020
10. Žiadosť o riešenie prístupu k pozemkom Eva Tardová, Pavol Tarda, Hlavná 304, Spišský Štiavnik
11. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Ing. František Mrava a manželka Ing. Daniela Mravová, Spišský Štiavnik
12. Schválenie odpredaja pozemku Ladislav Ščuka a manželka Mária, Priečna 287, Spišský Štiavnik
13. Schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP Novostavba materskej školy v obci Spišský Štiavnik
14 Žiadosť o odkúpenie pozemku MUDr. Mgr. Katarína Javorská, Pod lesom 21, 060 01 Kežmarok
15. Spišská katolícka charita – poskytnutie príspevku na sociálnu službu
16. Ponuka na odpredaj – Dom dôchodcov Spišský Štiavnik v zmysle znaleckého posudku zo dňa 29.5.2019
17. Interpelácie poslancov poslanci OZ
18. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce