Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

NÁVRH – Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

V súlade s §18f ods. 1, Zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Spišskom Štiavniku Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 s týmto obsahom:

1. Stanovisko k viacročnému rozpočtu obce na rok 2020 a roky 2021, 2022.

2. Správy o výsledkoch vykonaných kontrol v priebehu II. polroka 2019

3. Kontrolné akcie:
– Kontrola plnenia rozpočtu Obce Spišský Štiavnik v roku 2019.
– Kontrola zverejnenia povinne zverejňovaných informácií (Zákon č.211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám §5).
– Kontrola inventarizácie majetku obce.
– Kontrola dodržiavania VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

4. Rôzne:
– Príprava rozpočtu obce na rok 2020.
– Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a zasadnutiach komisií.
– Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov a vnútorných predpisov.
– Účasť na Odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy.
– Účasť na školeniach a seminároch.
– Účasť na zasadnutiach Tatransko – Spišskej regionálnej sekcie ZHK SR.
– Štúdium aktuálnych legislatívnych noriem týkajúcich sa územnej samosprávy.

V Spišskom Štiavniku 22.07.2019

Ing. Angela Františková
Hlavná kontrolórka obce