Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľností

Obec Spišský Štiavnik týmto zverejňuje zámer na odpredaj, nasledovných nižšie uvedených nehnuteľností na základe dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a/ zákona č. 138/1991 Zb., pričom dôvodom hodným osobitného zreteľa na prevod vlastníckeho práva spočíva je daný dlhodobou doterajšou osobnou starostlivosťou o nehnuteľnosti a to od roku 1991, ktorú žiadatelia (Ing. František Mravu a Ing. Daniela Mravová, obaja bytom Hlavná 303/2, Spišský Štiavnik) vynaložili na zachovanie účelu a využitia dotlnutých nehnuteľností. Dotknuté nehnuteľnosti alebo časti doteraz v katastri zapísaných nehnuteľností, sú identifikované na geometrickom pláne č.G1-181/19 zo dňa vypracované Rudolfom Parákom autorizovaným geodetom, ide o tieto pozemky nachádzajúce sa pri brehu resp. na brehu rieky Hornád a to:

a) parcela registra CKN 4296 (diel 1 – 11m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria)

b) parcela registra CKN 4353 (diel 2 – 7m2, druh pozemku vodná plocha)

c) parcela registra CKN 556/1 (diel 3 – 135m2, druh pozemku ostatná plocha)

d) parcela registra CKN 556/1(diel 4 – 96m2, druh pozemku ostatná plocha)

Cena v zmysle vypracovaného znaleckého posudku č. 253/2019 zo dňa 11.7.2019.

Všetky dotknuté pozemky sa nachádzajú v bezprostrednom susedstve pozemkov, v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov, manželov Ing. Františka Mravu a Ing. Danielu Mravovú, v obci Spišský Štiavnik.