Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 2. september 2019, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 Bc. Kleinová
6. Správy z vykonaných kontrol:
a/ kontrola podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
b/ kontrola verejného obstarávania “Dokončenie cesty v rómskej osade v obci Spišský Štiavnik”
7. Vnútorný systém preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. p. kontrolórka
8. Udelenie ceny obce Spišský Štiavnik v zmysle Štatútu obce Spišský Štiavnik § 37 Františkovi Rusiňákovi za celoživotný prínos pri rozvoji športu v obci Spišský Štiavnik za reprezentáciu obce Bc. Kleinová
9. Ponuka na zámenu nehnuteľnosti – Miroslav Mrava, Kaštieľ 471/4, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
10. Žiadosť o finančnú podporu OZ MONS Castri Hozelec na vydanie knihy a osadenie informačných tabúľ Bc. Kleinová
11. Okresný úrad Poprad – odbor starostlivosti o životné prostredie – podnet na protiprávne odvádzanie vôd z verejnej kanalizácie “cintorín” v obci Spišský Štiavnik Ing. Burda
12. Pavol Marton, Mlynská 129, Spišský Štiavnik, Lukáš Hudzík, Mlynská 130, Spišský Štiavnik – žiadosti o možnosť parkovania na parc.č. 4293 na ulici Mlynskej vo vlastníctve obce Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
13. Žiadosť o dobudovanie miestnych komunikácií v obci Spišský Štiavnik v úseku cesty č. III/3069 od kruhového objazdu v smere na obec Hranovnica – Peter Tomajko, Priečna 265/29,
Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
14. Žiadosť o odkúpenie pozemku Roman Pačaj, Priečna 276/40, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
15. Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Bc. Kleinová
16. Interpelácie poslancov poslanci OZ
17. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce