Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 2. október 2019, t. j. streda so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P  r  o g  r  a m  :                                                                                                        referuje:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správy z vykonaných kontrol:
  a/ kontrola podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
  b/  kontrola verejného obstarávania “Dokončenie cesty v rómskej osade v obci Spišský Štiavnik”
 6. Prerokovanie zámeny pozemkov vo vlastníctve obce Spišský Štiavnik a vo vlastníctve p. Miroslava Mravu, Kaštieľ 471/4, Spišský Štiavnik za účelom výstavby zberného dvora z titulu osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
 7. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku v zmysle nového GEO plánu č. 30/2019 Ladislav Ščuka a manželka Mária, Priečna 287, 059 14  Spišský Štiavnik
 8. Žiadosť o vyjadrenie k vyradeniu zo siete Špeciálnej základnej školy, Slnečná 421, Spišský Štiavnik k 31.12.2019 
 9. Žiadosť o vyjadrenie – Okresný úrad Prešov, odbor školstva k zriadeniu Spojenej školy, Slnečná 421, 059 14  Spišský Štiavnik
 10. Prerokovanie žiadosti p. MUDr. Kataríny Javorskej, Kežmarok o odkúpenie pozemkov – po zverejnení zámeru o odpredaj parc.č. 107/2, 107/3, 107/4 k.ú. Spišský Štiavnik
 11. Schválenie plánu zasadnutí OZ do konca roka 2019 /25.11.2019, 13.12.2019/ a príprava návrhu na rok 2020
 12. Schválenie ceny za publikáciu 70. rokov štiavnického športu v zmysle návrhu finančnej komisie
 13. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2019 v zmysle návrhu finančnej komisie
 14. Interpelácie poslancov poslanci OZ
 15. Záver

 

 

                                                                                              Bc. Mária Kleinová

                                                                                                starostka obce