Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

NÁVRH – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

V súlade s §18f ods. 1b, Zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Spišskom Štiavniku Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 s týmto obsahom:

1. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2019.

2. Správy
– o kontrolnej činnosti za rok 2019.
– o výsledkoch vykonaných kontrol v priebehu I. polroka 2020.

3. Kontrolné akcie:
– Kontrola stavu a vývoja pohľadávok miestnych daní a poplatkov.
– Kontrola čerpania bežných výdavkov obce.
– Kontrola personálnej a mzdovej agendy v subjekte Základná škola.
– Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.

4. Rôzne:
– Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a zasadnutiach komisií.
– Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov a vnútorných predpisov.
– Účasť na Odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy.
– Účasť na školeniach a seminároch.
– Účasť na zasadnutiach Tatransko – Spišskej regionálnej sekcie ZHK SR.
– Štúdium aktuálnych legislatívnych noriem týkajúcich sa územnej samosprávy.

V Spišskom Štiavniku 27.11.2019

Ing. Angela Františková, v.r.
hlavná kontrolórka obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2020 je v zmysle §18 f ods. 1 b, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce.