Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Návrh programového rozpočtu na rok 2020 – 2022

Návrh programového rozpočtu obce Spišský Štiavnik na roky 2020 – 2022

Návrh programového rozpočtu obce Spišský Štiavnik na roky 2020 – 2022 – tabuľková časť