Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 25. november 2019, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie VZN č. 4/2019 o chove včiel v obci Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
6. Žiadosť o finančný príspevok Jaroslav Lacko, Priečna 280, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
7. Žiadosť o finančný príspevok Pavla Hudzíková, Mlynská 184, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
8. Schválenie nájomných zmlúv v zmysle doporučenia sociálnej komisie – 6 bytov
v rámci nadstavby bytovky na ulici Priečnej súp.č. 283 Mgr. Galasová
9. Súhrnná správa o priebehu povodne a jej následkoch v dňoch 13. – 18.11.2019 Bc. Kleinová
10. Prima banka Slovensko, a.s. indikatívna ponuka financovania pre obec Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
11. Správy z vykonaných kontrol Ing. Františková
12. Interpelácie poslancov poslanci OZ
13. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce