Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 13. december 2019, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie VZN č. 1/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Bc. Kleinová
6. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2020 Ing. Františková
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2020 a výhľadový rozpočet na r. 2021, 2022 Bc. Kleinová
8. Schválenie VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady Bc. Kleinová
9. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o umiestňovaní volebných plagátov Bc. Kleinová
10. Schválenie Sadzobníka poplatkov na rok 2020
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 Ing. Františková
12. Úprava rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 4/2019 p. Martinková
13. Správy z vykonaných kontrol Ing. Františková
14. Výsledok verejnej obchodnej súťaže Bc. Kleinová
15. Žiadosť TJ Spišský Štiavnik o prenájom priestorov Bc. Kleinová
16. Žiadosť o vyjadrenie k zámene pozemkov Mrava Miroslav, Kaštieľ, 059 14 Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
17. Interpelácie poslancov poslanci OZ
18. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce