Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zverejnenie zámeru na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišský Štiavnik

Obec Spišský Štiavnik, ako výlučný vlastník nehnuteľností, tvoriacich areál športu a telesnej kultúry, nachádzajúci sa na parcele KN-C č. 812/5, katastrálne územie obce Spišský Štiavnik, umiestnený v severovýchodnej časti obce Spišský Štiavnik, zverejňuje svoj zámer prenajať časť nehnuteľného majetku – nebytový priestor v účelovej budove umiestnenej na parcele 812/5, katastrálne územie Spišský Štiavnik, na základe žiadosti TJ Spišský Štiavnik, IČO: 37937481, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obec Spišský Štiavnik predpokladá svoj zámer uskutočniť a prenajať nebytový priestor v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zásadami hospodárenia s majetkom obce Spišský Štiavnik a to pre účely zriadenia posilňovne a klubovne TJ – ktorá slúži ako kultúrno-spoločenské zázemie spojené s rozvojom športu a telesnej kultúry či už členskej základne telovýchovnej jednoty Spišský Štiavnik, ostatnej širokej verejnosti a tiež pre účely organizovania verejných podujatí. Cena za prenájom je stanovená vo výške 1,00 EUR mesačne.
Celková plocha prenajatého nebytového priestoru pozostávajúceho z častí, nebytová plocha o rozlohe 68,54 m2, chodba o rozlohe 4,65 m2, hygienické zariadenie o rozlohe 6,90 m2 je 80,09 m2. Prenajímateľ plánuje prenajať predmetný nebytový priestor v súlade so zachovaním doterajšieho využitia na verejnoprospešný účel zabezpečenia zázemia pre športové aktivity členskej základne telovýchovnej jednoty obce Spišský Štiavnik poskytujúcej okrem pestovania telesnej kultúry aj zážitkové vyžitie.
V nadväznosti na vyššie uvedené, prenajímateľ vyzýva občanov obce Spišský Štiavnik a ostatných obyvateľov obce Spišský Štiavnik, ktorí spĺňajú zákonnú definíciu na základe ktorej sa majú právo podieľať na veciach verejných v obci Spišský Štiavnik aby v lehote 15 dní od zverejnenia tohto zámeru predložili obci Spišský Štiavnik svoje pripomienky k vyššie uvedenému zámeru.
Predmetný zámer na prenájom časti nehnuteľného majetku bude prerokovaný a schvaľovaný za predpokladu splnenia oznamovacej povinnosti, na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Spišský Štiavnik, pričom na prijatie rozhodnutia v danej veci je potrebné získať 3/5 väčšinu hlasov všetkých poslancov.