Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Oznámenie o zámere

Oznámenie O Z Á M E R E Obce Spišský Štiavnik odkúpiť nehnuteľný majetok do vlastníctva obce, z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Oznámenie o zámere