Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 27. január 2020, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Kúpa majetku – pozemku parc.č. 817/1 – výstavba chodníka Bc. Kleinová
6. Odkúpenie majetku od Rudolfa Šavela po ukončení nájomnej zmluvy Bc. Kleinová
7. Schválenie zápisu v obecnej kronike a v obecnom albume za r. 2017, r. 2018 Mgr. Mizerová
8. Poďakovanie OZ Mons Castri, Športová 169/33, Hozelec Bc. Kleinová
9. Žiadosť o odpustenie, resp. zníženie nájmu Dom Charitas Panny Márie Lurdskej Bc. Kleinová
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku Cyril Žiga, Priečna 285, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
11. Zverejnenie zámeru na zámenu pozemkov Obec Spišský Štiavnik – Miroslav Mrava Bc. Kleinová
12. Schválenie Dodatku č. 21 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce – Brantner Poprad, s.r.o. Bc. Kleinová
13. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 Ing. Františková
14. Správa z vykonanej kontroly Ing. Františková
15. Interpelácie poslancov poslanci OZ
16. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce